Om användarvillkor

Användarvillkor

För material som användarna laddat upp på webbplatsen ansvaras ej. Den användare som laddar upp material på webbplatsen ansvarar själv för att detta material är korrekt, sanningsenligt och publicerat med upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Opentrailmap förbehåller sig rätten att godkänna eller neka material, samt att ta bort material om det ej anses lämpligt. Användare som missköter sig riskerar avstängning.

Ansvar

Användare som laddar upp publikt GPS-material samt annan information till Opentrailmap godkänner att detta publiceras under Creative Commons Attribution 2.5 License. Det betyder i korthet att:

  • det är fritt att kopiera och distribuera informationen
  • man får ändra på materialet
  • det får användas i kommersiella produkter.

Med GPS-material menas koordinatdata oavsett format, vilket inkluderar t.ex. gpx-filer.

Opentrailmap ansvarar inte för användarnas eller andras bruk av tjänsten eller webbplatsen, eller för information som användare lagrar eller publicerar på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

Opentrailmap avsäger sig allt ansvar för obehörig tillgång till, förlust av och/eller ödeläggelse av data, oavsett om detta förorsakats av användarnas eller tredje parts handling eller underlåtenhet. Opentrailmap ansvarar ej heller till avbrott i informationsflödet orsakat av någon som helst form av driftstörningar.

Opentrailmap kommer aldrig skicka e-postreklam till användaren eller dela med sig av användaruppgifter till tredje part.

Ändringar av villkor samt upphörande av detta avtal

Användaren kan när som helst säga upp sitt konto. Vid uppsägning raderas lagrad information som användaren har sparat; förutom information som användaren har bidragit till Opentrailmap. Till detta räknas publik information om stigar samt användarens GPS-information. Om användaren inte använder tjänsten inom 12 månader har Opentrailmap rätt att stänga användarens tillgång till tjänsten och radera lagrad information.

Opentrailmap skall inte till tredje part dela med sig av de uppgifter om användaren som finns lagrade, såvida användaren själv inte uttryckligen samtycker. Detta gäller dock inte om Opentrailmap med stöd av lag har rätt eller skyldighet att ge sådan information och/eller uppgifter om användaren vidare till andra.

Opentrailmap har rätt att med rimlig frist ändra avtalet, ändra enskilda funktioner eller lägga ner hela tjänsten. Opentrailmap förbehåller sig rätten att utan föregående varning säga upp avtalet vid åsidosättande av skyldigheter från användaren sida.